top of page

Privacy verklaring

Om onze klanten en cursisten goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om, conform de relevante wet- en privacy regelgeving. Persoonsgegevens worden beveiligd en/of beschermd bewaard. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen om ons werk goed te kunnen doen. Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor hun werk, hebben toegang tot deze gegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Om u te informeren hoe wij met de persoonsgegevens van onze cursisten, cliënten, medewerkers en vrijwilligers omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2023.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Aminah
KvK: 65984943
Bos en Lommerweg 387
1061 DH Amsterdam
T: 020 – 755 24 09

M: 06-82536108 (alleen whatsapp)
E: info@stichtingaminah.nl
W: www.stichtingaminah.nl

 


Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of over deze privacyverklaring neemt u dan contact op met uw begeleider van Stichting Aminah. 


 

Het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Aminah
Stichting Aminah ontvangt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld door gegevens die u aan ons geeft via email, telefoon of tijdens een intake. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden, zoals de gemeente of DUO, in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Stichting Aminah verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens.
Voor de dienstverlening open-leercentrum:

 • Algemene persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, BSN, contactgegevens);

 • Gegevens inzake taal

 • Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing;

 • Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals gezinssamenstelling;

 • Gegevens inzake presentie;

 • Gegevens betreffende voortgang en behaalde resultaten cursus/trainingen.

 

Voor de dienstverlening door leer-werkervaringstraject Zorg & Welzijn / informele Dagbesteding:

 • Algemene persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, BSN, contactgegevens);

 • Gegevens inzake gezinssamenstelling en persoonlijk netwerk cliënt;

 • Gegevens inzake persoonlijke inkomenssituatie;

 • Naam huisarts;

 • Gegevens inzake presentie;

 • Gegevens betreffende voortgang en behaalde resultaten zorg (ZRM).

 

Doeleinden
Stichting Aminah verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

 

Voor open-leerschool zijn de volgende doelen:

 • Communicatie met de cursist in het kader van het overeengekomen leertraject;

 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;

 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Voor activeringsdoelgroep (leer- werkervaringstraject Zorg & Welzijn) / informele Dagbesteding zijn dit de volgende doelen:

 • Registratie van aangemelde klanten informele dagbesteding om hen te kunnen begeleiden;

 • Registratie van aangemelde deelnemers voor leer-werkervaringstraject om hen te kunnen begeleiden en door te laten stromen naar een vervolgtraject;

 • Eindverantwoording subsidieverlener;

 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen
Stichting Aminah mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • Uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de Wet Inburgering).

 

Verstrekking aan derden
Stichting Aminah streeft ernaar uw gegevens met zo min mogelijk partijen te delen. Het delen van uw gegevens is soms echter verplicht of noodzakelijk om de doelen te bereiken. Stichting Aminah kan gebruik maken van de diensten van derden, zoals leveranciers van ICT-applicaties (denk aan het cursistvolgsysteem), of ingehuurde ZZP’ers (denk aan trainers). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van Stichting Aminah en niet voor eigen doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld op basis van een wettelijke verplichting met bepaalde organisaties, zoals een collega-organisatie ivm doorverwijzing of de gemeente (in de rol van opdrachtgever).

Stichting Aminah deelt uw gegevens niet met commerciële of charitatieve derde partijen voor andere doeleinden. De gegevens worden ook niet verkocht of verhuurd aan derde partijen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Stichting Aminah zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken met een maximum van 7 jaar.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting Aminah passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Medewerkers van Stichting Aminah die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Derden die door Stichting Aminah zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, zijn via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Websitebezoek en cookies
U kunt uw contactgegevens achterlaten via een formulier op de website. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de beantwoording van uw vraag.

Onze website (www.stichtingaminah.nl) maakt gebruik van cookies. We gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt en om gebruik van de website te analyseren. Hiermee kunnen wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren afstemmen en de website verder verbeteren. U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browser.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als Stichting Aminah uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Stichting Aminah.

 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.

 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Recht om gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

 

U kunt altijd een digitaal of schriftelijk verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Stichting Aminah zal op dit verzoek binnen 1 maand reageren. U kunt Stichting Aminah verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen wij niet inwilligen. U wordt binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. Om misbruik te voorkomen zullen we u vragen om u te identificeren wanneer u een verzoek indient.

Voor het indienen van een verzoek of voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via: info@stichtingaminah.nl of 020 755 24 09

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Aminah, dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2023.

Stichting Aminah kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Image by Georg Bommeli
bottom of page